Com sempre abans que acabi l'exercici, és el moment de calcular el cost impositiu de les operacions realitzades al llarg de 2017.Des de ASINDEM els hi recomanem fer-ho per tal  de analitzar quines decisions podem prendre a cap d'any per minimitzar el cost del mateix. I els hi recordem que a les nostres oficines trobarà tècnics que li faran un estudi personalitzat del seu cas en concret.

 

De forma molt genèrica els hi donem quatre dades a tenir en compte_

 

En el cas d'indemnització per acomiadament aquests són els punts més importants a tenir en compte:

 • Si l'acomiaden a la seva empresa i no és per causes econòmiques, tècniques o organitzatives, li interessa acudir al CMAC perquè, de no fer-ho així, es considerarà que l'acomiadament ha estat pactat i la indemnització no estarà exempta en cap quantia.
 • Si va ser acomiadat de la seva empresa i per això va cobrar una indemnització exempta, en cas que li proposin tornar a treballar-hi abans que transcorrin menys de 3 anys des de l'acomiadament hauria pensar-ho ja que, llevat que provi la seva efectiva desvinculació, està obligat a tributar ara per aquesta indemnització presentant una complementària de l'any de l'acomiadament.
 • Si l'empresa li ofereix cobrar de manera fraccionada la indemnització per acomiadament no exempta, ha de tenir cura de pactar el fraccionament, de tal manera que la relació entre els anys de generació de la mateixa (els que hagi estat treballant a l'empresa) i els anys en què va a percebre la indemnització sigui major que 2 per així poder reduir la part no exempta per irregularitat.
 • Si acaba de ser acomiadat i té dret a atur, tenint intenció d'iniciar una activitat, el que més li convé és sol·licitar el cobrament de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic. D'aquesta manera no tributarà per ella, però ha de tenir bona cura de complir els requisits que preveu la normativa.

 

En el cas de rendiments del treball, la retribució en espècie és una forma de pagar despeses personals abans de tributar per aquest ingrés.

 • Amb vista a la tributació de l'any que li pot interessar canviar retribucions dineràries per retribucions en espècie que no tributen, com la targeta restaurant, la targeta transport, el val guarderia o una assegurança mèdica per a la família, però vagi amb compte de modificar el contracte de treball per recollir per escrit aquestes formes especials de retribució.
 • També abans de començar 2018 pot analitzar amb el seu ocupador si a tots dos els convé que part del seu sou el percebi mitjançant retribució en espècie de les que la norma estableix una determinada manera de valorar-les, com pot ser la utilització d'un vehicle d'empresa per a fins particulars o d'un habitatge que li proporcioni l'empresa.

 

En cas d'haver rebut algun ajut públic hem de tenir en compte el següent:

 • Recordeu que qualsevol ajuda que hi hagi percebut o vagi a percebre en aquest any tributarà excepte que la llei de l'impost la declari exempta. Bon exemple d'ajudes que tributen pot ser la del Pla PIVE a la compra de turismes.
 • Si en 2017 ha percebut ajudes públiques per defectes estructurals en la construcció del seu habitatge habitual, destinades a reparar-la, li pot convenir acollir-se a l'opció de diferir la seva tributació imputant-les en aquest exercici i en els 3 següents per parts iguals. El mateix passa amb les ajudes per accedir al primer habitatge.

 

Per als rendiments del capital mobiliari hem de tenir en compte:

 • Com ara ja és possible compensar el saldo negatiu dels rendiments del capital mobiliari que s'integren en la renda de l'estalvi amb el positiu de guanys i pèrdues patrimonials que també formen part d'aquest compartiment si, per exemple, preveiem que tindrem en 2017 aquell saldo negatiu, ens pot interessar fer algun guany patrimonial i la podrem minorar fins a un 15% de la mateixa.
 • En sentit contrari a l'anterior, si tenim un saldo positiu d'integrar rendiments del capital mobiliari com interessos i dividends, podrem reduir el mateix fins a en un 15% amb el saldo negatiu que generem en l'exercici amb guanys i pèrdues patrimonials.
 • Si l'entitat bancària on va a domiciliar nòmina i rebuts o traslladar un pla de pensions li ofereix un regal per això, a l'hora de fer comptes ha de saber que això serà una retribució en espècie que haurà d'incloure en l'IRPF com un rendiment del capital mobiliari, valorant pel seu valor de mercat més l'ingrés a compte corresponent.

 

Per als rendiments d'activitats econòmiques:

 • Si desenvolupa una activitat econòmica en el mateix pis que té l'habitatge habitual, caldrà anar amb compte amb la deduïbilitat de certes despeses. Així, les despeses corresponents a la titularitat de l'immoble, com l'IBI, taxa d'escombraries o els de la comunitat veïnal es poden distribuir segons els metres quadrats destinats l'activitat i dels ocupats per l'habitatge. No obstant això, segons el criteri administratiu, els de subministraments que no estiguin separats, com llum, telèfon o ADSL, es poden deduir, però no només en funció dels metres, sinó també per altres variables com el nombre d'hores de la jornada que es dediquen a l'activitat.
 • Si determina el rendiment net de la seva activitat per estimació objectiva, i el 2018 podrà seguir fent-ho perquè no preveu superar els límits en aquest any, és el moment de fer comptes i veure si el seu rendiment net real supera o no arriba al que li surt per mòduls. En el segon cas li podria interessar renunciar al règim, tenint en compte que l'estimació directa comporta obligacions formals grans.

 

En el cas dels guanys i pèrdues patrimonials aconsellem el següent:

 • Si un cop complerts els 65 anys vol obtenir liquiditat, venent l'habitatge habitual no haurà de tributar pel guany patrimonial que se li hagi produït. En cas que l'habitatge sigui un bé de guanys i algun dels cònjuges no hagi arribat a aquesta edat, li pot compensar ajornar l'operació fins que tots dos tinguin complerts els 65. En cas contrari haurà de tributar el cònjuge que no compleixi l'esmentat requisit per la meitat de la plusvàlua.
 • Si està preparant la seva jubilació i ha pensat en la constitució d'una renda vitalícia, esperi a tenir 65 anys i aprofiti l'avantatge que suposa no haver de tributar pel guany patrimonial obtingut en la transmissió de qualsevol bé o dret reinvertint l'obtingut, fins a un màxim de 240.000 euros, a la constitució d'una renda vitalícia. A més, si un està a punt de complir els 70 anys li interessarà esperar a tenir-los complerts per constituir la renda vitalícia, per a tributar menys per ella. El termini per constituir la renda és de sis mesos des de la venda.
 • Si en el que portem de 2017 ha transmès algun element patrimonial, obtenint per això una plusvàlua, té fins a final de l'exercici per a realitzar minusvàlues tàcites que tingui en algun altre element patrimonial. Així reduirà la tributació del guany patrimonial que ja s'ha materialitzat.
 • Per contra, si ha transmès algun bé o dret i se li ha produït una pèrdua patrimonial, pot aprofitar-la per reduir la tributació del guany que pugui materialitzar, d'aquí a final d'any, transmetent amb guany altre element del seu patrimoni.
 • També ha de de veure en les autoliquidacions dels tres anys anteriors si té saldo negatiu derivat de la compensació de guanys i pèrdues patrimonials que no hagi pogut compensar. Com aquesta possibilitat es perd si no s'exercita en un màxim de 4 anys, li pot convenir materialitzar alguna plusvàlua tàcita transmetent el corresponent bé o dret per aprofitar aquest saldo rebaixant la tributació del guany de l'exercici.

 

Dins de les desgravacions recordem l'opció d'aprofitar els imports màxims que ens permet la llei.

 • Si un contribuent va entrar en el règim transitori de la deducció per adquisició d'habitatge perquè, per exemple, la va adquirir en l'any 2012 o abans i està amortitzant un préstec utilitzat en la seva adquisició, li pot convenir esgotar l'import màxim de deducció de 9.040 euros anuals amb una amortització extraordinària, per tal de maximitzar la deducció del 15% per aquest concepte.
 • Si està vivint llogat abans del 2015 i es va deduir per aquest fet al seu dia, té la sort de poder aprofitar el règim transitori de la deducció per lloguer d'habitatge habitual. En aquestes circumstàncies, sempre que estigui en els límits de base que la norma estableix, li convindrà no canviar de casa, utilitzar les pròrrogues del contracte. I si s'acaben, també es podrà seguir deduint si torna a signar contracte amb el propietari del pis, fins i tot encara modifiqui l'import i el termini del contracte.
 • Una de les formes més comunes de modular la tributació per aquest impost és realitzar aportacions a sistemes de previsió social com plans i fons de pensions o mutualitats. A final d'any podem fer aportacions o completar les efectuades sense sobrepassar el límit absolut de 8.000 euros per contribuent ni el relatiu del 30% de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques. fins al 48%.

 

Recordem que per als clients que van fer la Declaració de la RENDA 2016 amb nosaltres, aquest càlcul de previsió està inclòs dintre dels honoraris que ja van pagar, val la pena aprofitar i no tenir sorpreses desagradables.

Joomla templates by a4joomla