El passat 25 d’octubre va ser publicada la Llei 6/2017 que introdueix substancioses modificacions en règim especial de treballadors autònoms, el document es bastant extens, però ens hem permès fer un resum de lectura recomanable per als treballadors inclosos en aquest règim. Qualsevol dubte que puguin tenir o si vol consultar la possible aplicació d’alguna de les mesures en el seu cas, poden posar-se en contacte amb els nostres tècnics que faran un estudi personalitzat.

Detallem els punts que hem considerat destacables:

 • Recàrrecs per ingrés fora de termini

 

Han sigut modificats els recàrrecs per ingrés for de termini:

 1. Recàrrec de 10% del deute, si s’abonen les quotes dintre del primer mes natural següent al del venciment del termini per el seu ingrés
 2. Recàrrec del 20% del deute, si s’abonen les quotes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per el seu ingrés

 

 • Cotització en supòsits de pluriactivitat de treballadors autònoms

 

Els treballadors que cotitzin en règim de pluriactivitat, tenint en compte les cotitzacions en aquest règim especial com les aportacions empresarials al règim que correspongui per la seva activitat, tindrà dret al reintegrament del 50% de l’excés en que les seves cotitzacions superin la quantia de la base màxima  establerta per a cada exercici.

Els treballadors que causin alta per primera vegada en aquest règim especial i a conseqüència iniciïn una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos i el 75% durant els següents 18 mesos.

En supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en que la activitat laboral per compte aliena fos a temps parcial, amb una jornada superior al 50% , podrà triar al moment de l’alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos i del 85% els següents 18 mesos.

Aquestes mesures son incompatibles amb qualsevol altre bonificació o reducció.

 • Quota reduïda per autònoms emprenedors

 

Els treballadors per compte propi que causin alta inicial i que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, tindran dret a una reducció a la cotització per contingències comunes que quedarà fixada a la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediats següents a la data d’alta, en el cas de que optin per cotitzar per la base mínima que els hi correspongui.

Aquells treballadors que , complint amb els requisits anteriors, optin per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se , durant els 12 primers mesos d’alta, una reducció del 80% sobre la quota de contingències comunes.

Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors acollits a aquesta mesura podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions fins a completar un període màxim de 24 mesos:

 1. Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst anteriorment.
 2. Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període contemplat a la lletra a)
 3. Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període indicat a la lletra b)

 

 • Beneficis a la cotització per persones amb discapacitat

 

La llei contempla reduccions i bonificacions per persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que emprenguin o re-emprenguin una activitat per compte propi.

 

 • Bonificació als treballadors per conte propi per conciliació de la vida familiar i la professional

 

Els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi tindran dret, durant un termini de 12 mesos, a una bonificació del 100% de la quota de autònoms per contingències comunes en els següents supòsits:

 1. Per cura de menors de 12 anys que tinguin al seu càrrec
 2. Per tenir al seu càrrec un familiar, amb consanguinitat o afinitat fins a segon grau inclòs, en situació de dependència, degudament acreditada.
 3. Per tenir al seu càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual a superior al 65%, sempre que aquesta discapacitat estigui degudament acreditada i sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

 

 • Bonificacions de quotes durant el descans per maternitat, paternitat o adopció

 

En aquests casos el treballador per compte propi li serà d’aplicació una reducció del 100% de la quota d’autònoms que resulti d’aplicar a la base mitja que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors  a la data de la contingència.

En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos d’alta, la base mitja de cotització es calcularà a partir de la data d’alta.

 

 • Bonificacions a treballadores autònomes que es reincorporin en determinats supòsits

 

Aquelles treballadores per compte propi que, havent cessat a la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys posteriors a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes quedarà fixada en la quantia de 50 € mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la seva re-incorporació al treball, sempre que optin per cotitzar a la base mínima, en cas que optin per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se una bonificació del 80%.

 • Deduïbilitat a l’IRPF de les despeses de subministres de l’habitatge parcialment afecte a la activitat econòmica i de les despeses de manutenció

 

Tenen la consideració de despesa deduïble per la determinació del rendiment net en estimació directa:

 1. Les primes d’assegurança de malaltia satisfetes per el contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb un límit màxim de deducció de 500 € per cada una de les persones assenyalades o de 1.500 per cada una de elles amb discapacitat.
 2. En aquells casos en que el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de la activitat econòmica, les despeses de subministres de l’habitatge , tals com aigua, gas, electricitat, telefonia o internet, en el percentatge resultant de aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a la activitat respecte de la superfície total, donat que es demostri un percentatge superior o inferior.
 3. Les despeses de manutenció del propi contribuent incorregudes en el desenvolupament de la activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin fent servir qualsevol medi electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per despeses normals de manutenció de treballadors.

 

 • Equiparació a efectes de les contingències derivades de treball in itinere.

 

Es fa una equiparació de les contingències professionals, així com dels accidents a l’anar o tornar del lloc on es desenvolupi l’activitat (in itinere), amb la concepció que dels mateixos es té per als treballadors per compte aliè.

 • Bonificació per a la contractació de familiars del treballador autònom

 

La contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte aliè del seu cònjuge, ascendents, descendents i parents per consanguinitat i afinitat, fins a un segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant un període de 12 mesos.

 • Modificacions al Reglament general sobre inscripcions de empreses i afiliació, altes baixes i variacions de dades dels treballadors a la Seguretat Social

 

Les afiliacions i les altes inicials o successives, seran obligatòries i es produiran en ordre a la cotització i acció protectora:

 1. La afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des d’ el dia en que concorrin en la persona de que es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió al camp d’aplicació d’aquest règim especial.
 2. La resta d’altes que, en el seu cas, es produeixin dins de cada any natural tindran efecte des d’ el primer dia del mes natural .
 3. Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari tindran, tanmateix, efectes des d’ el dia primer del mes natural.

Les baixes del treballadors en aquest règim especial produiran els següents efectes en ordre a la cotització i a l’acció protectora:

 1. Fins a tres baixes dintre de cada any natural tindran efectes des d’ el dia en que el treballador autònom hagués cessat en la activitat .
 2. La resta de baixes que, en el seu cas, es produeixin dins de cada any natural tenen efectes al venciment de l’últim dia del mes natural.

 

 • Modificació del Reglament general sobre cotització i liquidació de drets a la Seguretat Social

 

Els treballadors inclosos en aquest règim especial podran canviar fins a quatre vegades l’any la base per la que vinguessin obligats a cotitzar, amb els següents efectes:

 1. 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març
 2. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny
 3. 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre
 4. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 30 de desembre.

 

 • Modificació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social

 

Els treballadors inclosos en aquest règim especial hauran de efectuar el pagament de les quotes mitjançant el sistema de domiciliació en compte, obert a una entitat financera autoritzada.

La modificació del compte on sigui domiciliat el pagament de les quotes tindrà efectes el mateix mes en que es comuniqui si la comunicació es fa entre els dies 1 i 10 de cada mes, i a partir del mes següent si es comunica entre el dia 11 i l’últim de cada mes.

 

 • Compatibilitat de la realització de treballs per conte pròpia amb la percepció d’una pensió de jubilació contributiva

 

La quantia de la pensió compatible amb el treball serà equivalent al 50% de l’import resultant al reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau el límit màxim de pensió publica.

No obstant això, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, com a mínim, a un treballador per compte aliena, la quantia de la pensió compatible arribarà al 100%.

 

 • Enquadrament de fills amb discapacitat del treballador autònom

 

Els treballadors autònoms podran contractar, com treballadors per compte aliena, als fills menors de 30 anys, encara que hi convisquin amb ells. En aquest cas, de l’àmbit de la acció protectora dispensada als familiars contractats quedarà exclosa la cobertura de l’atur.

 

 • Modificació sobre infraccions i sancions

 

Queden expressament contemplades com a faltes sancionables:

 1. Sol·licitar les altes al règim especial fora del termini establert  com a conseqüència de actuació inspectora.
 2. Sol·licitar les altes al règim especial fora de termini establert sense intervenció de actuació inspectora
 3. La resta de altes fora de termini quan la omissió generi impagament de la cotització que correspongui.

Les infraccions senyalades anteriorment es sancionaran de la següent manera:

 1. En el seu grau mínim de 3.126 a 6.250 euros
 2. En el seu grau mig de 6.251 a 8.000 euros
 3. I en el seu grau màxim de 8.001 a 10.000 euros
Joomla templates by a4joomla