Parlament de Catalunya: Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic – Decret/Llei 2/2017, de 4 d’abril que modifica l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

DATA D’ENTRADA EN VIGOR: A partir de 1 de maig de 2017

OBJECTE I COMPATIBILITAT DE L’IMPOST (Art.70 i 71)

Grava el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que tenen en la salut de la població, sent compatible amb altres tributs.

FET IMPOSABLE (art.72)

Grava el consum de begudes ensucrades envasades, a títol gratuït o onerós, pel contribuent (definit a l’art.73) i es exigible en tot el territori de Catalunya, i amb independència del seu lloc de fabricació.

Són begudes ensucrades los que contenen edulcorants calòrics afegits. Entre d’altres, el sucre, la mel, la fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’auró, nèctar o xarop d’atzavara i xarop d’arròs.

ESTAN SUBJECTES:

 1. Els refrescs o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor mitjançant un sortidor.
 2. Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
 3. Les begudes esportives: begudes dissenyades per ajudar als atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i d’altres nutrients.
 4. Les begudes de te i cafè.
 5. Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.
 6. Llets endolcides, begudes alternatives a la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.
 7. Begudes vegetals
 8. Aigües amb sabors.

NO ESTAN SUBJECTES:

Les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o la seva combinació, ni així tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També queden exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per us mèdic i les begudes alcohòliques.

CONTRIBUENT DE L’IMPOST (art.73)

La persona física o jurídica que subministra les begudes ensucrades al consumidor final del producte. Ho seran els comerços de venda al detall: hipermercats o supermercats, establiments de restauració i hostaleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc.

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final de les begudes, i com a subjecte passiu, correspon al contribuent complir l’obligació tributària principal i les obligacions formals inherents a la mateixa, en els termes que s’estableixin pel reglament.

SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT (art.74)(art.68.3 i 69.1)

Ho serà el distribuïdor resident a l’Estat espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

El concepte de DISTRIBUÏDOR, s’ha d’entendre en un sentit més ampli: serà aquella persona física o jurídica que subministra la beguda al contribuent, entès com a punt de venda al consumidor final.

Per la qual cosa:

 • Poden ser, també, substituts els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent de forma directa en el punt de venda.
 • En el cas que qui subministri la beguda directament al punt de venda (supermercat, cinema, hotel, etc.) sigui el mateix contribuent, mitjançant p.ex. un centre logístic propi, no hi haurà pròpiament un substitut, i qui haurà de complir amb l’obligació tributària principal és el propi contribuent.

BASE IMPOSABLE (art.75)

Constitueix la B.I. de l’impost la quantitat en litres de beguda ensucrada lliurada pel distribuïdor i adquirida pel contribuent.

QUI ACTUA COM A SUBJECTE PASSIU

És la persona física o persona jurídica qui té l’obligació de satisfer la quota tributària i les obligacions formals inherents a aquest pagament (presentació d’autoliquidació).

 1. EL CONTRIBUENT quan el substitut és no resident en l’estat espanyol.
 2. EL CONTRIBUENT quan contribuent i substitut són la mateixa persona. Serien aquells casos que és la mateixa la que realitza la distribució en els seus punts de venda.
 3. EL SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT, quan aquest substitut és resident a l’estat espanyol.

TIPUS DE GRAVAMEN (art.76)

Per a determinar l’import de la quota, s’ha d’aplicar el tipus de gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,12 €/litre
 • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,08 €/litre

S’aplicaran els tipus de gravamen d’acord amb els següents criteris (art.70 i apartats 3 (lletres b i f) i 4 de l’art.72):

 1. En el cas de begudes ensucrades envasades contemplades en l’art.72.4 de la Llei (begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdures naturals, concentrats o reconstituïts, o la seva combinació, i les llets o alternatives de les llets), s’aplicarà el tipus de gravamen de l’art.76 considerant només el contingut de sucre afegit.
 2. En la resta de casos de begudes ensucrades envasades, s’aplicarà el tipus de gravamen de l’art.76 considerant el contingut total de sucre de la beguda.

MERITACIÓ DE L’IMPOST (art.77)

L’impost es merita:

Amb caràcter general, l’impost es merita en el moment en que el contribuent adquireix la beguda al substitut.

En cas que el substitut i contribuent coincideixin en la mateixa persona, l’impost es merita quan el contribuent posi la beguda a disposició del consumidor.

REPERCUSIÓ DE L’IMPOST AL CONSUMIDOR

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

De conformitat amb la Llei de l’IVA (art.78 Llei 37/1992) l’IBAE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

PERÍODE DE LIQUIDACIÓ DE L’IBEE

L’impost s’haurà d’auto liquidar en la forma i terminis determinats reglamentàriament (s’està actualment tramitant el projecte de Decret que desenvoluparà la Llei).

Està previst tanmateix establir períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en el 20 primers dies del mes següents a cada trimestre (De l’1 al 20 d’abril, de l’1 al 20 de juliol, de l’1 al 20 d’octubre, i de l’1 al 20 de gener).

El primer període d’autoliquidació serà doncs entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017, referit al període maig-juny 2017.

PERSONES QUE HAURAN D’EFECTUAR L’INGRÉS

Hauran d’ingressar i presentar l’autoliquidació el contribuent o el substitut del contribuent. S’aprovarà el model preceptiu d’autoliquidació, i l’ingrés s’efectuarà per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya i s’haurà d’efectuar la presentació per via telemática.

Joomla templates by a4joomla