Les empreses tindran dret, durant tota la vigència del contracte, inclosa la pròrroga, a una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com les corresponents a accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional, corresponents a aquests contractes, si el contracte es realitza per empreses amb plantilla inferior a 250 persones, o del 75%, en el cas que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.

Així mateix, en els contractes per a la formació celebrats o prorrogats segons el que disposa el paràgraf anterior es bonificarà el 100% de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues.

Per tenir dret a la bonificació del 100% de les quotes de la Seguretat Social el treballador contractat sota aquesta modalitat ha d'estar inscrit com a desocupat en l'oficina d'ocupació.

Les bonificacions previstes no s'aplicaran en els següents supòsits:

  1. Relacions laborals de caràcter especial, amb l'excepció de la relació laboral de treballadors amb discapacitat en Centre Especial d'Ocupació.
  2. Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de l'empresari o dels que tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que tenen la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.
  3. Contractacions realitzades amb treballadors que en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la contractació hagen prestat serveis en la mateixa empresa, grup d'empreses o entitat mitjançant un contracte per temps indefinit, o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.
  4. Treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en una altra empresa en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu.
  5. Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes. L'esmentada exclusió afectarà un nombre de contractes igual al de les extincions produïdes. El període d'exclusió es comptarà a partir del reconeixement o de la declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu.

Incentius a la transformació en indefinits

Les empreses que, a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, transformin en contractes indefinits els contractes per a la formació i l'aprenentatge, sigui quina sigui la seva data de celebració, tindran dret a una reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500 euros / any, durant tres anys. En el cas de dones, aquesta reducció serà de 1.800 euros / any.

Joomla templates by a4joomla