Els actuals criteris de la Inspecció de Treball en relació amb el registre de les hores de treball realitzades s’ha d’entendre referits a la totalitat de les hores treballades i no solament  a les hores extraordinàries. La Instrucció 3/2016 de la ITSS sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i hores extraordinàries conté les instruccions que actualment fan servir els inspectors en relació del compliment de les normes sobre temps de treball fent especial referència a la realització d’hores extraordinàries i implantació de sistemes de registre de jornada diària.

Seguint aquest criteri tècnic, el registre de la jornada realitzada per els treballadors es obligatori encara que no hi hagin hores extraordinàries. En aquest sentit es puntualitza “no es acceptable admetre la absència de registre per no realitzar hores  extraordinàries, per quant el registre diari de la jornada es el pressupost que permet la comptabilització de totes les hores que es facin per deduir posteriorment la existència de les extraordinàries”. Per tal declara la llibertat de format per al registre de jornada front el vuit legal en aquesta matèria, puntualitzant, que ha de ser considerat fiable, i especificant dos possibilitats:

  • Registre electrònic: En els casos de existència de registre per banda magnètica, empremta, mitjans electrònics o informàtics, etcètera , la ITSS podrà sol·licitar la impressió dels registres.
  • Registre mitjançant medis manuals: El registre per mitjans com signatura del treballador en suport de paper es permès. En aquest cas l’Inspector demanarà còpia del mateix.
  • La instrucció finalitza amb un quadre resumen de pressupostos de fets comprovats i resultats de l’acció inspectora:

PRESSUPOST

INCUMPLIMENT (precepte infringit)

RESULTAT ACTUACIONS

SI Registre i declaració d’hores extraordinàries

Superació límit màxim d’hores extres

-Acta d’infracció

NO Registre i/o declaració d’hores extraordinàries

Absència registre  jornada

-Requeriment

-Acta d’infracció

Realització d’hores extraordinàries no declarades

(Art. 34.1 ET)

-Si s’apreciés la existència de prolongacions de jornada o altres dades indicatives de la existència de hores extraordinàries: Acta d’infracció per superació de jornada màxima

(Art..29.1 ET)

-Si es poden quantificar les hores extres i no s’acredita pagament: Acta d’infracció amb estimació de perjudicis econòmics

(Art.29.1 ET)

-Si es constata abonament irregular, sense fer-ho constar a la nòmina: Acta d’infracció

En totes: Liquidació diferències de cotització

Emmascarament de la remuneració corresponent a hores extres en conceptes salarials diferents

-Comunicació a TGSS per la correcta imputació a les bases de cotització.

-Si s’ha produït un augment indegut de prestacions: Acta d’infracció

 

No comunicació als representants legals dels treballadors de les hores extraordinàries realitzades

-Requeriment

-Si prèvia denuncia: Acta d’infracció

Joomla templates by a4joomla