Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia d Catalunya; l'article 37 de Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 de octubre modificat pel Decret 17 / 1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny.

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, de l'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i l'ús de les atribucions que tinc conferides.

Ordre:

Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents:

1 de gener (Any Nou).

6 de gener (Reis).

10 d'abril (Divendres Sant).

13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Dia del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Festival Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

8 de desembre (Immaculada Concepció).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

b) En el territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, el calendari de festes fiajs i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (festa d'Aran).

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, ​​7 de juny de el 2019.

Chakir El Homrani Lesfar.

Consell de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Font: Iberley

Joomla templates by a4joomla