Es produeix la derogació expressa, així com la introducció de les disposicions transitòries necessàries per mantenir la vigència d'aquells contractes que s'haguessin celebrat amb anterioritat al 1 de gener de 2019 seguint la normativa vigent en el moment de la celebració.

Una vegada que l'Enquesta de Població Activa (EPA) s'havia situat en el tercer trimestre de l'any 2018 l'atur en un 14,55%, havent-se supeditat que la dada es trobés per sota del llindar del 15% per a l'aplicació de mesures com:

 • Contracte indefinit d'emprenedors
 • Límit d'edat per a la realització de contractes de formació i aprenentatge
 • Bonificacions en la contractació indefinida de treballadors joves procedents d'Empreses de Treball Temporal (ETT).
 • Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • Contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove.
 • Primera ocupació jove.
 • Incentius als contractes en pràctiques.
 • Incentius a la incorporació de joves a entitats de l'economia social.

Aquestes modalitats contractuals, així com les mesures promulgades en relació a la taxa d'ocupació, han d'entendre decaigudes amb efectes d'1 de gener de 2019. No obstant això, es consideren vàlids els contractes, així com els incentius relacionats als mateixos, que es haguessin celebrat fins a l'entrada en vigor del (Reial decret llei 28/2018, de 28 de diciembre1 de gener de 2019).

En relació a la possibilitat de celebrar contractes per a la formació i l'aprenentatge amb treballadors menors de trenta anys sense que sigui aplicable el límit màxim d'edat (paràgraf primer art. 11.2.a) ET, d'acord amb el que disposa l'apt. 1 del seu D.T. 2ª), hem d'entendre aquesta possibilitat possible fins l'1 de gener de el 2019.

S'ha procedit a la derogació expressa de la següent normativa:

 • L'article 4 i la disposició transitòria novena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Els articles 9, 10, 11, 12 i 13, la disposició addicional novena i la disposició transitòria primera de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació de ocupació.
 • L'apartat 2 de la disposició addicional segona, l'apartat 1 de la disposició transitòria segona i la disposició transitòria novena del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
 • L'apartat 7 de la disposició addicional vintena setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 • La disposició addicional 10020 i la disposició addicional 10020 primera de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria novena d'aquest Reial decret- llei.
Joomla templates by a4joomla