Amb la intenció d’adequar la llei nacional a les exigències del conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el passat 5 de desembre es va publicar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

A continuació, detallem els principals canvis i novetats que suposa la nova llei per als responsables i encarregats del tractament:

  1. EL CONSENTIMENT DELS MENORS D’EDAT. El RGPD va establir l’edat mínima per al consentiment els 13 anys, oferint una forquilla entre els 13 i els 16 anys per que els Estats membre decidissin l’edat mínima adequada per a que els menors d’edat puguin atorgar el seu consentiment sense autorització dels seus representants legals.

Així doncs, el legislador nacional ha decidit mantenir l’edat mínima en el 14 anys, de la mateixa manera que ho fa fer amb l’anterior Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

  1. INFORMACIÓ PER CAPES. Si bé no hi ha novetats respecte a la informació a atorgar als interessats, si que n’hi ha respecte a la forma de presentar aquesta informació. El responsable del tractament podrà donar compliment al deure de informació facilitant al afectat una informació bàsica (responsable, finalitat i drets), indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir de manera senzilla i immediata a la informació restant.

 

  1. NOVETATS EN ELS TRACTAMENTS AMB FINALITATS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL LLOC DE TREBALL. A diferencia de la Llei 15/1999, la nova llei especifica que la utilització de sistemes per a la gravació de sons en el lloc de treball s’admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, bens i persones derivats de la activitat que es desenvolupi en el centre de treball.

 

  1. LA OBLIGACIÓ DE BLOQUEJAR LES DADES. Es reprèn la figura del “Bloqueig de dades”, quan les dades ja no son necessàries per a la finalitat per a la que varen ser recollides. Això, suposa la identificació i reserva de les dades adoptant mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament, tant sols per el termini de prescripció de les mateixes.

 

  1. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO). El nou text ofereix una llista de les entitats que han de designar de manera obligatòria un DPO, com els col·legis professionals, centres docents que ofereixin ensenyaments a qualsevol dels nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l’educació o centres sanitaris legalment obligats al manteniment d’històries clíniques.

 

En definitiva, aquesta llei no comporta cap canvi respecte al RGPD en el que refereix a l’obtenció del consentiment per part del interessat, encara que si contempla altres novetats que poden comportar canvis per a les empreses i professionals que tractin dades de caràcter personal. Li anirem informant dels possibles canvis que li puguin afectar per al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Joomla templates by a4joomla