OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER

L'article 1 Disset de la Llei 7/2012 estableix la OBLIGACIÓ d'informar sobre l'existència de béns o drets a l'estranger.

Aquestes declaracions s'han de presentar ENTRE L'1 DE FEBRER I EL 31 DE MARÇ DE CADA ANY.

La majoria de les empreses estan exonerades de la presentació d'aquestes declaracions informatives, sempre que, els béns i drets situats a l'estranger de què són titulars constin en la seva comptabilitat amb la suficient identificació.

No obstant, la totalitat de les persones físiques que, a títol individual, siguin titulars dels citats béns i drets estan obligades a complir en termini les obligacions d'informació.

Tanmateix , hi ha l'obligació de comunicar al Banc d'Espanya l'obertura, moviments i / o cancel·lació de comptes a l'exterior.

La presentació de qualsevol d'aquestes obligacions d'informació a l'AEAT i comunicacions al Banc d'Espanya fora de termini pot anar des dels 300.-euros fins al 50% de l'import de les operacions no declarades amb un mínim de fins a 6.000 euros.

Si vostè és propietari o titular de béns o drets a l'estranger, (immobles, comptes, accions o participacions ... etc.) és molt important que es posi en contacte amb les nostres oficines a l'efecte de preparar les corresponents declaracions abans del proper dia 31 de març.

Joomla templates by a4joomla