Imprimeix
Categoria: Actualitat

Audiència Nacional desestima una demanda de conflicte col·lectiu per la qual es reclamava que els treballadors tenien dret a un salari de 900 euros mensuals (14 pagues) més els complements salarials de conveni i la prima de producció, tot i que la suma d'aquests conceptes superi 12.600 euros anuals.

La revisió a l'alça d'aquells salaris que no aconseguien la quantia del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per 2019, fixada pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre i Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, un 22% més que l'any anterior, va ser un dels grans maldecaps d'assessories i experts en nòmina a principis d'any atesos els dubtes sobre els diferents conceptes que s'inclouen en la retribució salarial en contraposició amb la necessitat d'aconseguir els 12.600 euros anuals.

A la SAN Nº 71/2019, de 21 de maig de 2019, l'AN desestima una demanda de conflicte col·lectiu per la qual es reclamava que els treballadors tenien dret a un salari de 900 euros mensuals (14 pagues) més els complements salarials de conveni i la prima de producció, tot i que la suma d'aquests conceptes superi 12.600 euros anuals.

Per a la Sala del Social, la «prima de producció» a la qual tenen dret la plantilla és absorbible en el còmput de la retribució del treballador, pel que ha de computar per complir amb les quantitats mínimes salarials fixades per llei. Per a l'Audiència, realitzar una revisió com la pretesa per la part sindical «tindria un efecte multiplicador sobre tots els convenis els salaris bases fossin inferiors al SMI», en convertir l'SMI «en salari base o fix de tots els treballadors la qual cosa modificaria radicalment la seva naturalesa jurídica i es volaria el paper de la negociació col·lectiva ».

La decisió senti la base ja aplicada actualment entenent el salari mínim com una «garantia salarial mínima», recordant que, en còmput anual, una persona treballadora no ha de percebre un sou final (incloses primes o complements, en cada cas) menor a 12.600 euros durant l'any 2019. en el cas analitzat, havent-se provat que la mitjana anual, percebuda en 2018 pels treballadors amb dret a prima, va ascendir per tots els conceptes a 13.300 euros, i sent palès que, aquesta xifra supera els 12.600 euros anuals, assegurats pel RD 1462/2018, no es pot estimar la demanda, sense perjudici, del dret dels treballadors individuals que percebin una quantia inferior a 12.600 euros anuals en 2019, o inferior a 950 euros mensuals, ja que l'art. 37 del conveni es va pactar el prorrateig de les pagues extraordinàries d'estiu i Nadal, a reclamar les diferències corresponents.

El salari mínim en còmput anual, que es prendrà com a terme de comparació per assolir les quantitats retributives mínimes en 2019, serà el resultat d'addicionar al salari mínim fixat en l'article 1 del RD, -900 euros mensuals-, les meritacions a què es refereix l'article 2 -complements salarials de l'art. 26.3 ET i primes o incentius de producció-, sense que en cap cas pugui considerar-se una quantia anual inferior a 12.600 euros.

Regles de compensació i absorció del SMI i Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre

Els arts. 2 i 3 RD 1462/2018, fixen les regles sobre compensació i absorció del SMI 2019. Així, l'art. 2, titulat «complements salarials», estableix dos mandats:

a) El primer és peremptori, ja que utilitza el verb d'afegir, segons el qual se sumarà al salari mínim interprofessional, els complements salarials de l'art. 26.3 ET, així com l'import corresponent a l'increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a cosina o amb incentiu per a la producció.

b) El segon és més relatiu, ja que es refereix a la utilització del SMI com a mòdul, és el seu cas i segons el que estableixen els convenis col·lectius. - Aquesta expressió tan equívoca sembla referir-se als convenis col·lectius, que utilitzen el SMI per a la determinació del salari base o els seus complements, en aquest cas podria contradir el que disposa la DA Única, en la qual es disposa l'aplicació d'altres SMI, quan s'utilitzi el salari mínim interprofessional com a referència a qualsevol efecte, ja que allà es prenen com a referència altres salaris mínims, la quantia és inferior a 900 euros mensuals / 12.600 euros anuals 

L'art. 3, regula pròpiament la compensació i absorció i el seu objectiu, com revela el paràgraf introductori, és l'aplicació de l'art. 27.1 in fine ET pel que fa a compensació i absorció en còmput anual pels salaris professionals de l'increment de l'SMI.

La Sala subratllar aquí que «el precepte es refereix únicament a la revisió del SMI com a tal i es disposa, a continuació, que aquesta revisió no afectarà ni a l'estructura ni a la quantia dels salaris professionals quan, en conjunt i còmput anual, siguin superiors a aquell, és a dir al propi SMI, sense referir-se, per a res, a un salari mínim, que inclogui complements salarials, primes o incentius ».

 

Font: Iberley