Imprimeix
Categoria: Actualitat

El BOE del 19 de juny publica la Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament de dites quotes. 

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juny de 2019 publica la Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament de dites quotes.

A través d'aquesta Resolució s'estableix el següent:

1. Per a les quotes nacionals i provincials de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019, s'estableix que el seu cobrament es faci a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent . En el supòsit que el document d'ingrés no fos rebut o s'hagués extraviat, haurà de realitzar l'ingrés amb un duplicat que es recollirà a la delegació o administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es faci l'activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

2. Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de l'IAE exercici 2019, fixant-se un nou termini que serà del 16 de setembre fins el 20 de novembre de 2019, ambdós inclosos.